MTÜ Kodanikujulgus                                                      
Asutatud  31.10.2000                                                                                                                                                                                  
Registrikood :  80125833

Eesmärgiks on tasakaalustatud ühiskonnaga Eesti eest seismine, kus kõigil on võrdsed võimalused arenguks olenemata soost, rahvusest ja sotsiaalsest päritolust; erinevate võrgustike kaudu kohaliku omavalitsuse ja seadusandja tasandil ühiskonna valupunktide väljatoomine ja lahenduste väljapakkumine.

Eesmärkide täitmiseks kasutatakse võrgustiku vormi:                                                                                                                            
1.
Pärnumaa Naisteühenduste Ümarlaud (toimib alates 1999);                                                                                                            
2. Pärnu volikogu ühenduste ümarlaud (toimib alates 2007), mille juurde kuulub planeerimise NÕUKODA (alates 2012);                                                                                                                                                                                            
3. Pärnu linna vähemusrahvuste ühenduste ümarlaud (toimib alates 2008).                                                                
4.
Temaatiline lähisuhte vägivallaga kokku puutuvate institutsioonide (Politsei, Prokuratuuri, Ohvriabi, OV  ja ühenduste esindajate) ümarlaud. Kokkusaamine 1x aastas. Esimene ümarlaud 2004. aastal, algul vajaduspõhiselt. Regulaarseks muutus 2009 aastal.

MTÜ KODANIKUJULGUS  PÕHIKIRI

MTÜ Kodanikujulgus (edaspidi: "ühing") põhikiri on kinnitatud 28. Septembril 2000. aastal asutamislepinguga. Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 11.03.10 üldkoosolekul

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Ühing on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. 
1.2. Ühingu eesmärgiks on kodanikuühiskonna arendamine, võrdsete võimalustega ühiskonna loomine  ja vabatahtliku tegevuse toetamine, arendamine  Pärnumaal, Eestis ja rahvusvahelisel tasemel. 
1.3. Ühingu nimi on MTÜ Kodanikujulgus.
1.4. Ühingu asukoht on Pärnu linn Eesti Vabariik.
1.5. Ühingul on oma nimetusega  sümboolika ja pangaarve.
1.6. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.
1.7. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
1.8. Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:
1.8.1.teeb oma ettepanekuid kodanikuühiskonda puudutavate, s.h. riiklike projektide ja seadusandlike aktide eelnõude arutamisel;
1.8.2. algatab ja aitab korraldada ümarlaudu, mõttetalguid, õppusi, seminare, konverentse ning õpperingide ja arengurühmade tegevust ;
1.8.3. nõustab kodanikke nende  õigustest ja kohustustest ühiskonnas, suhtlemisel avaliku sektoriga; 
1.8.4. levitab informatsiooni ja loob suhtlusvõrgustikke;
1.8.5. toetab võrgustikus olevate ühenduste  liikmete osalust kanditaatidena omavalitsuste, Riigikogu ja Europarlamendi valimistel;                                                                                                                                                                                                                                  1.8.6. korraldab ja viib läbi projekte, kampaaniaid ja heategevusüritusi;
1.8.7. levitab e-keskkonnas kodanikuühiskonna toimimiseks vajalikku informatsiooni  rohujuure tasandile;
1.8.8. vormistab ja edastab võrgustikes üles kerkinud  kodanikuliikumisest lähtuvaid ettepanekuid ja algatusi Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, maa-, linna- ja vallavalitsustele, asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele;
1.8.9  arendab rahvusvahelist koostööd teiste riikide ja piirkondade ühendustega, samuti teiste organisatsioonide, liikumiste ja ettevõtetega.

2. LIIKMELISUS
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik ja iga Eestis registreeritud juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse ning kohustub täitma ühingu põhikirja. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Ühingu liikmeks astuja loetakse ühingu liikmeks arvates vastava otsuse tegemisest.
2.2. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Ühingu liikme surma korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.
2.3. Liikmel on õigus astuda ühingust välja, esitades vastava kirjaliku avalduse juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme ühingu liikmete nimekirjast hiljemalt kahe nädala jooksul arvates avalduse saamisest. Liige loetakse ühingust lahkunuks pärast tema kustutamist ühingu liikmete nimekirjast.
2.4. Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusel, kui ta 
2.4.1. süüliselt ei täida põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid;
2.4.2. kahjustab olulisel määral ühingu huve, põhjustab ühingule varalist kahju või on muul põhjusel kaotanud ühingu teiste liikmete usalduse;
2.4.3. ei ole tasunud liikmemaksu ühe kuu jooksul arvates tasumise tähtajast;
2.4.4. ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul ega ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.5. Ühingust välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi ühingu varale.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjaga.
3.2. Ühingu liikmel on õigus:
3.2.1. osaleda ühingu tegevuses vastavalt käesolevale põhikirjale;
3.2.2. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.2.3. olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;
3.2.4. saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;
3.2.5. astuda ühingust välja;
3.2.6. esitada juhatusele ettepanekuid ühingu tegevusse puutuvates küsimustes;
3.2.7. kasutada kehtestatud korras ühingu vara;
3.2.8. osaleda ühingu üritustel.
3.3. Ühingu liige on kohustatud:
3.3.1. täitma ühingu põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
3.3.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest hiljemalt aasta viimaseks päevaks ja teisi makseid ühingu üldkoosoleku ja juhatuse poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.3.3. tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta astub ühingust välja enne aasta lõppu;
3.3.4. hoidma ühingu vara, kasutama seda säästlikult ja sihtotstarbeliselt;
3.3.5. mitte kahjustama oma tegevusega  ühingu mainet.

4. ÜLDKOOSOLEK
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda ja hääletada kõik ühingu liikmed. Ühingu liiget võib üldkoosolekul esindada teine ühingu liige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.
4.2. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja kinnitamine ja muutmine;
4.3.2. ühingu eesmärgi muutmine;
4.3.3. juhatuse liikmete määramine;
4.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.5. juhatuse ja revidendi tööd puudutavate kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;                                                            4.3.6. ühingu kui juriidilise isiku teistesse ühingutesse või organisatsioonidesse kuulumise otsustamine;
4.3.7. ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine;
4.3.8. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama ette vähemalt kümme päeva.
4.5. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust.
4.6. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kas oma äranägemisel või 1/10 ühingu liikmete nõudel. Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku vaatamata 1/10 liikmete nõudele, võivad nõude esitanud liikmed üldkoosoleku ise kokku kutsuda.
4.7. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale vähemalt nimetatud arv liikmeid, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
4.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Ühingu Põhikirja muutmiseks ja ühingu lõpetamiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks kõigi liikmete nõusolek. Isiku valimisel üldkoosolekul loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
4.9. Ühingu liikmed võivad teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.
4.10. Igal ühingu liikmel on üks hääl. Ühingu liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

5. JUHATUS
5.1. Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne arv on üks (juhataja) ja maksimaalne arv kolm. Juhatuse liikmete konkreetse arvu määrab üldkoosolek.
5.2. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kolm aastat.
5.3. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. 
5.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõigis õigustoimingutes. Kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võib omandada, võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsuse alusel.
5.5. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud kui see on lubatud üldkoosoleku otsusega.
5.6. Juhatus peab andma ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nõudel vastava aruande.
5.7. Kui juhatusel on mitu liiget, on otsuse tegemiseks nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus.
5.8. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega ühingule süüliselt kahju tekitanud, vastutavad ühingu ees solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt kahju tekitanud ühingu võlausaldajatele, vastutavad solidaarselt võlausaldaja ees.

6. VARA, RAAMATUPIDAMINE, KONTROLL JA ARUANDLUS
6.1. Ühingu vara tekib:
6.1.1. liikmemaksudest;
6.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
6.1.3. tulust, mida võidakse saada heategevusest või ühingu põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest;
6.1.4. muust tulust.
6.2. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
6.3. Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.
6.4. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
6.5. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

7.  LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
7.1. Ühing lõpetatakse:
7.1.1. üldkoosoleku otsusega;
7.1.2. muul seaduses ettenähtud alusel.
7.2. Ühingu lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad 2/3 liikmetest.
7.3. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Ühingu likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed. 
7.4. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.5. Ühing võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.
7.6. Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud. 

 

LIIKMED  ja  juhatus

·         Astrid Hindriks – avalik huvi, tasakaalustatud ühiskond  (juhatuse liige)

·         Marika Laidna – naiste ettevõtlus (juhatuse liige)

·         Maie Rebane – ettevõtlus (juhatuse liige)

·         Hiie Martinson – erivajadustega noored

·         Ulrike Mesi – noorte vabatahtlik teenistus.

 

MTÜ KodanikujulgusE TEGEVUSE  EETILISED  PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. MTÜ Kodanikujulgusel on selge ja arusaadav missioon. Kodanikuühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2. Ühendused väljendavad ja esindavad inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi.
3.Ühendused kui ühiskonnaliikmete vabatahtlikud  ühendused  väärtustavad oma liikmeid, kindlustavad ühenduste demokraatliku juhtimise.
4. Ühendused peavad inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustavad kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Ühendused püüdlevad järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Ühendused, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutavad saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
7. Ühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
Vastutus ja aruandmiskohustus
8. Ühendus annab oma tegevusest aru ning vastutavad asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
9. Ühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
10. Ühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
Avatus ja läbipaistvus
11. Informatsioon missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
12. Ühendusel on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatud.

13. Ühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võetakse tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
Sallivus
14. Ühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
15. Ühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

MTÜ Kodanikujulgus CV

Asutatud 31.10.2000                                                                                                                                                           
Registrikood: 80125833                                                                                                                                                                                 
5 liiget, 3-liikmeline juhatus                                                                                                                                                           
Toimib vabatahtliku töö alusel.

Tunnustused:

 1. 2012 Pärnu Teenetemärk pikaajalise töö ning pühendumise eest Pärnu linna kodanikuühiskonna arendamisel – Astrid Hindriks
 2. 2014 Pärnumaa Vapimärk  kauaegse tegevuse eest erivajadustega laste, noorte õpi-ja elutingimuste parandamisel Pärnu maakonnas - Hiie Martinson

 

Eesmärgiks on tasakaalustatud ühiskonnaga Eesti eest seismine, kus kõigil on võrdsed võimalused arenguks olenemata soost, rahvusest ja sotsiaalsest päritolust; erinevate võrgustike kaudu kohaliku omavalitsuse ja seadusandja tasandil ühiskonna valupunktide väljatoomine ja lahenduste väljapakkumine.

Eesmärkide täitmiseks kasutatakse ümarlaua  vormi:

 1. Pärnumaa Naisteühenduste Ümarlaud. Tegutseb alates  22.02.1999.  Avatud kõikidele naisteühendustele Pärnumaal.                                                                                                                    
  Missioon: Pärnumaa Naiste Ümarlaud on vabatahtlikuse alusel parneritena tegutsevate naisteühenduste kooslus, mille  töö on pühendatud tasakaalustatud ühiskonnamudeli, kodanikualgatuse ja kodanikuühiskonna arendamisele Eestis.
 2. Pärnu Linna Volikogu Ühenduste Ümarlaud (VÜÜ). Tegutseb alates 20.11.2007.      
  Avatud kõikidele ühendustele Pärnu linnas.
  Missioon: Kodanikualgatuse kaudu luua linnas olukord, kus linna juhtimises kaasatakse otsustamisse avalikes huvides tegutsevad kodanikeühendused.
 3. Planeerimise NÕUKODA (seotud volikogu ühenduste ümarlauaga). Tegutseb alates 17.10.12.
  28.03.12 allkirjastatud koostöökokkulepe, alus:
  Tulenevalt ühisest huvist arendada Pärnu linna elukeskkonda  ja soovist panustada võrdväärsete partneritena Pärnu linna  elanike heaoluks ja lähtudes Planeerimisseaduse § 18 lõige 5 punkt 4st, allkirjastasid Pärnu Linnavalitsus,  linnaosade seltsid ja seltsingud – MTÜ Selts Raeküla, MTÜ Vana-Pärnu Selts, Rääma seltsing, Mai seltsing ning  Pärnu Linnavolikogu ühenduste ümarlaud oma võtmeisikute kaudu leppisid kokku järgnevas:
  Pooled deklareerivad ühiste eesmärkidena: 
  Pärnu on tasakaalustatud arenguga, peresõbralik ja kauni looduskeskkonnaga väikelinn, mis panustab ettevõtlikele inimestele kodu rajamisesse ja soodsa ettevõtluskeskkonna loomisesse. Suurenenud on kodanikuühenduste roll Pärnu linna arengut puudutavate otsuste tegemisel.
 4. Pärnu Linna vähemusrahvuste ühenduste ümarlaud. Tegutseb alates 13.11.2008 Alus Pärnu LV otsus.                                                                                                                                                 
  Missioon:
  Pärnu linna vähemusrahvuste seltside ümarlaud koos Pärnu linnavalitsusega seisab osalusdemokraatia suurendamise ning võrdsete võimaluste loomise eest kõigile linnakodanikele läbi infovahetuse, avatud arutelude ja erinevate koostöövormide kaudu.
 5. Temaatiline lähisuhte vägivallaga kokku puutuvate institutsioonide (Politsei, Prokuratuuri, Ohvriabi, omavalitsuste ja ühenduste esindajate) ümarlaud. Kokkusaamine 1x aastas. Esimene ümarlaud 2004. aastal, algul vajaduspõhiselt. Regulaarseks muutus 2009 aastal.
  Koostöövõrgustike eesmärk: Juhtida ühiskonna tähelepanu tasakaalustamata ühiskonna ilmingutele ja ohtlikkusele.Tuua välja ühiskonna kõige valusamad probleemid ja otsida lahendusi koos kohaliku omavalitsuse ja seadusandjaga ühiskonna tasakaalustamiseks.

 Eesmärkide saavutamiseks on läbi viidud järgmised projektid:

1. “Tegevustoetus Pärnu maakonna maakonna naisteühendustele kodanikualgatuse suurendamiseks“        
Norra Buskerudi Maakonna Sugupoolte Võrdsuse Komitee. Aeg 2000. aasta.                                                                   
2. „Patient Internet Cafe” Euroopa Noored.  Aeg 01.01.02 – 01.12.02 
3.  „MIKS MA OLEN TÄNAVAL”. Avatud Eesti Fond/ BAPP. Aeg 1.03.02- 1.07.02                                                          
4. “Naiste infolobi” Põhjamaade Ministrite  Nõukogu  Infobüroo. Aeg  1.04.02 -  31.12.02                                                  
5. “Aita iseennast”  Sotsiaalministeerium. Aeg 2002 aasta.                                                                                                    
6. “Noorteparlament” Avatud Eesti Fond /BAPP . Aeg 2003 aasta.                                                                                 
7. “Sooline võrdõiguslikkus Euroopa õigusruumis”AEF .Aeg: 1.03.03 – 31.12.03                                                                     
8.“Pipipäev”Elluviimiseaeg1.05.031.07.03                                                                                                                               
9. “MULTIKULTUURNE PÄRNU. Pärnu LV.Aeg  1.08-1.10.03 
10. “Üheskoos suudame” Norra Buskerudi Maakonna Sugupoolte Võrdsuse Komitee.  Aeg 04.03-31.12.03                        
11. “HELP YOURSELF”. Nordic Council of Ministers.  Aeg 1.08.03-31.08.04                                                                 
12. “Riskigrupp naised töökohtade loojana”. Sotsiaalministeerium. Aeg 1.06.04-31.12.04                                             
13. “Pipi päev” Pärnu LV. Aeg 1.05.04-1.07. 04  
14. “SAMMEN KAN VI” - Norra Buskerudi Maakonna Sugupoolte  Võrdsuse Komitee.    Aeg:  1.06.05-31.12.05
15. “Ohu piiril” Sotsiaalministeerium.
16. “Multikultuurne Pärnu”. Pärnu LV. Aeg: 1.08.05-1.10.05
17. Tegevustoetus Pärnumaa   kodanikuühenduste seltsingule (BAPP)  Aeg: 1.11.05- 31.10.06                                      
18. “Pärnumaa kodanikuühiskond ja EKAK” (Siseministeerium). Aeg: 17.03.06-30.11.06
19.“TasakaalustatudühiskondBuskerudipositiivsedkogemused” ( BuskerudimaakondAeg1.06.0631.12.06 
20. “Multikultuurne Pärnu” ( Pärnu LV)  Aeg: 1.06.06-30.09.06 
21."Vägivallast on väljapääs” (Pärnu LV)
Aeg:   1.06.0631.12.06                                                                                                  
22. “Tasakaal ühiskonnas” (AEF). Aeg:12.06.0631.06.07                                                                                                       
23. “Inimest säästev areng ehk kainelt saab ka!” (HMN). Aeg: 1.09.06- 31.12.06                                                                
24. “Kainelt saab ka – noortelt noortele” (Pärnu LV)        Aeg: 1.12.06-22.12.06                                                                
25.
“Vägivallast on väljapääs” (Pärnu LV)  Aeg:  1.03.07-
31.12.07     
 26. Multikultuurne Pärnu ( Pärnu LV) Aeg: 1.06.07-1.10.07                                                                                                       
27.  “Eluterved eluviisid fookusesse  ehk kainelt saab ka!” (Sotsiaalministeerium). Aeg: 25.09.07- 25.03.08             
28. Jätkuprojekt “Eluterved eluviisid fookusesse  ehk kainelt saab ka!” KOA. Aeg:1.03.08-31.07.08                                        
2
9. “FOORUM” KOA  Aeg 1.09.08 -31.12.08                                                                                                                                
30. “
Osalusdemokraatia tugevdamine läbi ühenduste võrgustike Pärnumaal” KÜSK. Aeg: 1.08.08- 31.05.10
31. Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2010-2015 - rohujuure  tasandile”. Hasartmängumaksu Nõukogu.  Aeg 1.03.11 - 31.12.11        
32. „Naised ühiskonna tasakaalustajana“
(HMN).  Aeg 1.11.12 - 31.05.2013                                                                                                               
33. „
Soolõime rohujuure tasandil Pärnu maakonnas“  (HMN).  Aeg 1.05.14 – 31.01.15
34. "Soolised prillid" (HMN) Aeg 1.11.2015-31.03.2016.